Uchybienie terminu

Jak powszechnie wiadomo, czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Najczęściej z uchybieniem terminu mamy do czynienia w przypadku środka odwoławczego, np. apelacji. Złożenie jej po upływie dwutygodniowego terminu jest nie tylko bezskuteczne (co następuje z mocy prawa), ale również zmusza Sąd do wydania postanowienia o odrzuceniu apelacji.

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Kiedy padliśmy ofiarą przestępstwa, pierwsza rzecz jaka przychodzi nam do głowy  – zgłosić się na policję, złożyć zawiadomienie, czekać na efekty śledztwa bądź dochodzenia. Jest jednak pewna wąska grupa przestępstw, dodajmy przestępstw dość powszechnych, które wymagają od nas – od pokrzywdzonych – przejęcia inicjatywy, czyli samodzielnego zebrania materiału dowodowego (lub skorzystania z pośrednictwa policji, o czym poniżej) i wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia, w którym to pokrzywdzony wchodzi niejako w rolę prokuratora i występuje jako oskarżyciel prywatny.

Renta odszkodowawcza

Mówiąc o rencie w pierwszej kolejności powinniśmy wziąć pod uwagę charakter tegoż świadczenia. Renta jest umową o funkcji alimentacyjnej. Oznacza to, że jedna ze stron umowy zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w formie pieniężnej lub rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku (art. 903 Kodeksu Cywilnego). Wynikającym z przepisów i najczęściej stosowanym terminem płatności renty jest forma comiesięcznej płatności z góry za dany miesiąc. W przypadku renty odszkodowawczej istnienie po stronie zobowiązanego obowiązku jej świadczenia trwa na ogół do końca życia poszkodowanego, względnie to momentu jego całkowitego wyleczenia i tym samym ustania przyczyn, z powodu których renta była wypłacana.

Darmowy adwokat w postępowaniu cywilnym ? To fundamentalna gwarancja realizacji zasady prawa do sądu.

Wiele osób borykających się z problemami finansowymi zaniedbuje bądź odkłada „na później” załatwienie swoich spraw sądowych. W polskim systemie prawnym przewidziano jednak instytucje ukierunkowane na pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. Jeśli zdołamy taką trudną sytuację finansową wykazać, możemy skorzystać z pomocy prawnej pełnomocnika (adwokata/radcy prawnego) z urzędu.

Miarkowanie wysokości roszczeń odszkodowawczych

Ustalanie wysokości roszczeń, jakie przysługują poszkodowanemu, należy rozpocząć już na etapie przygotowywania się do postępowania likwidacyjnego, jak również procesu sądowego. Postępowanie likwidacyjne jest to postępowanie toczące się bezpośrednio po doznanej szkodzie, jest prowadzone przez podmiot odpowiedzialny za zaistniały wypadek bądź inne zdarzenie, w którym ucierpiał poszkodowany. Najczęściej jest to firma ubezpieczeniowa i to ona decyduje o zasadności wypłaty kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.

Problematyka odszkodowań, zadośćuczynień i świadczeń rentowych w świetle obowiązujących przepisów

Kwestia odszkodowań oraz roszczeń pokrewnych jest materią skomplikowaną, ale równocześnie niezwykle aktualną. Po nowelizacjach przepisów obowiązujących od 2008 roku znacznie poszerzono możliwości dochodzenia na drodze sądowej swoich praw szczególnie w zakresie zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, która nastąpiła w wyniku np. wypadku komunikacyjnego. Podstawowym pytaniem jest jednak to, kiedy w ogóle, w jaki sposób i na jakich zasadach osoba poszkodowana może dochodzić należnych jej roszczeń.